Jesteśmy Tutaj

rehabilitacja i rozwój społeczny poprzez sport

zasady korzystania z sewisu

 

Regulamin

Serwis www.jestesmytutaj.pl, zwany jest w dalszej części tego dokumentu Serwisem. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z zobowiązaniem do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym dokumencie.

 1. Informacje Ogólne

  Właścicielem serwisu jest osoba fizyczna - Robert Jacek, ul. Pileckich 32, 36-020 Tyczyn, która zwana jest w dalszej części regulaminu Właścicielem Serwisu lub Administratorem Danych Osobowych.

  Kontakt:
  pisemnie na adres: Robert Jacek, ul. Pileckich 32, 36-020 Tyczyn
  e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  Telefon: (+ 48) 17 785 21 88

 2. Zasady korzystania z serwisu

   

  1. Odpowiedzialność

   Wszelkie informacje znajdujące się w Serwisie zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich treści i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób. Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy Właściciela mogą być uznane za rzetelne. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji czy też przydatności takich danych w jakimkolwiek celu.

  2. Prawa autorskie

   Właściciel posiada odpowiednie zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo do tworzenia odsyłaczy (tzw. linków) do Serwisu, nie obejmuje to jednak prawa do powodowania wyświetlania stron Serwisu lub jego części w ramkach (tzw. frames), będących elementami innych serwisów lub stron internetowych. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu Właściciela. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Właściciela.

  3. Znaki towarowe

   Wszelkie nazwy i znaki towarowe użyte w serwisie nie należące do Właściciela mogą być znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

   

 3. Polityka prywatności

  Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

  Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

   

  1. Administrator danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest osoba fizyczna - Robert Jacek, ul. Pileckich 32, 36-020 Tyczyn.

   W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt kontakt w jeden z następujących sposobów:
   pisemnie na adres: Robert Jacek, ul. Pileckich 32, 36-020 Tyczyn
   e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
   Telefon: (+ 48) 17 785 21 88

  2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

   W związku z tym, że poprzez Serwis umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytania. Przetwarzamy następujące dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, treść zapytania. Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  3. Pliki cookies

   Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

   Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

   • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
   • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
   • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii).

    

   Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu.

   Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

    

   Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

   Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  4. Przekazywanie danych osobowych

    

   1. Dostawcy usług

    Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo na końcu niniejszego dokumentu.

    Podmioty przetwarzające.

    Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.

    Administratorzy.

    Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.

    Lokalizacja.

    Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności” UE-USA.

    Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.

   2. Organy Państwowe

    Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.

    Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do odpowiedzi na zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.

    

  5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

   Przysługuje Państwu prawo do:

   1. dostępu do swoich danych osobowych,

   2. sprostowania danych osobowych,

   3. usunięcia danych osobowych,

   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   5. przenoszenia danych osobowych,

   6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,

   7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

    

   Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt w jeden z następujących sposobów:
   pisemnie na adres: Robert Jacek, ul. Pileckich 32, 36-020 Tyczyn
   e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
   Telefon: (+ 48) 17 785 21 88

   Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

  6. Bezpieczeństwo Państwa danych

   Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

   Zobowiązujemy się do:

   • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
   • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
   • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
   • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
   • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
   • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

    

   Lista Dostawców Usług

    

   Nazwa spółki

   Świadczone usługi

   Rola

   Lokalizacja

   Facebook Ireland Limited

   Kampanie reklamowe (w tym remarketing) oraz mierzenie ich skuteczności

   Administrator

   Irlandia (Europejski Obszar Gospodarczy)

   Google Inc. (Google Analytics)

   Usługi analityczne – mierzenie ruchu na stronie

   Administrator

   USA (poza EOG)

   Google Ireland Limited (Google AdWords)

   Kampanie reklamowe (w tym remarketing) oraz mierzenie ich skuteczności

   Administrator

   Irlandia (EOG)

   


 

high school diploma online